Veel gestelde vragen

Vragen en antwoorden: FAQ


Hoe zijn de reserveringen opgebouwd?

Bovenop het bruto uurloon heeft een uitzendkracht recht op een vergoeding voor vakantiedagen, feestdagen, kort verzuim, bijzonder verlof en vakantiegeld.
Deze bruto vakantiereservering spaart u op en wordt uitbetaald als u met vakantie gaat of stopt met werken.

De uitzendkracht heeft in 2019 recht op:

  • Reservering vakantiegeld: 08.00%
  • Reservering vakantiedagen: 10.87%
  • Reservering Feestdagen: 02.61%
  • Reservering Kort verzuim: 00.60%
  • Totaal: 22,08%

De opbouw van uw reserveringen kunt u terug vinden op uw salarisspecificatie. Indien u langer dan 6 weken niet voor ons heeft gewerkt, dan worden uw reserveringen automatisch aan u uitbetaald.

Wat doe ik bij ziekte?
Bij ziekte of calamiteiten wordt u geacht zich vóór 9.30 uur ziek te melden bij het bedrijf waar u via Rvaring werkzaam bent én bij Rvaring. 
Bent u weer beter? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan Rvaring. Daarnaast dient u zichzelf beter te melden bij Acture op de dag dat u beter bent.  U kunt dit doen op telefoonnummer 024-8909470. Houdt hiervoor uw sofinummer bij de hand. Bekijk hier de uitleg van acture.

Doorbetaling bij ziekte?
Fase A. Rvaring geeft uw ziekmelding dezelfde dag aan de bedrijfsvereniging door.

U heeft recht op een uitkering op grond van de Ziektewet en  Rvaring vult deze uitkering als volgt aan:

  • gedurende de eerste 52 weken van arbeidsongeschiktheid tot 91 procent van het uitkeringsdagloon. De uitkering en de aanvulling zijn gezamenlijk ten minste gelijk aan het voor de uitzendkracht geldende minimumloon en bedragen ten hoogste het maximumdagloon conform de Wet financiering sociale verzekeringen.
  • gedurende de 53ste t/m de 104e week tot 80 procent van het uitkeringsdagloon.
  • De eerste twee dagen van arbeidsongeschiktheid gelden als wachtdag op grond van de Ziektewet, waarover de uitzendkracht geen recht op een uitkering heeft.

AOW-gerechtigd
Bent u AOW-gerechtigd? Dan kunt u sinds 1018 aanspraak maken op de ziektewet gedurende maximaal 13 weken.

Gepensioneerd en bij uw oude werkgever blijven werken?
U wordt AOW-gerechtigd, bent vitaal en totaal, maar dan ook echt totaal niet afgeschreven (dit ervaren wij dagelijks).
U trekt zich niets aan van de vergrijzing! U wilt graag na uw carriere langer doorwerken na het pensioen.

Het is toch mogelijk u als gepensioneerde medewerker te behouden voor uw werkgever door middel van payrolling via Rvaring payrolling.
Door de speciale regelingen binnen de ABU-Cao is het mogelijk om als gepensioneerde medewerker flexibel  via Rvaring door te werken!
Uw  komt in dienst bij Rvaring  uitzendbureau en wordt vervolgens aan de werkgever uitgeleend tegen een voordelig payrolltarief.

Arbeidsongeschiktheid is geen risico:
Wanneer er sprake is van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding heeft een zieke 65-plusser geen recht op ziektewetuitkering. Er mag dus ook geen premie ingehouden worden voor een verzekering voor de aanvullende ziektewetuitkering.

AOW en werken?
Extra inkomen dat u heeft naast uw AOW, heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw AOW. Als u een aanvullend pensioen van uw werkgever ontvangt of naast uw AOW bijverdient, worden deze inkomsten niet afgetrokken van uw AOW.
De AOW-uitkering blijft volledig behouden als de uitzendkracht werkt.

Als u door wilt werken na uw (pre)pensioen moet u goed in de gaten houden of dit geen gevolgen heeft voor uw pensioenuitkering.
Hoeveel u precies mag bijverdienen is vaak afhankelijk van de regelgeving van uw pensioenuitkerende instantie.
Wij adviseren u dan ook in een zo’n situatie eerst contact op te nemen met uw pensioenfonds om uw bijverdien mogelijkheden op te vragen.